Úvod Letný tábor Záväzné podmienky

Záväzné podmienky 2020

 

Zmluvný vzťah

1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom denného tábora (ďalej LDT), spoločnosťou Nereus, spol. s r.o. a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej prihlášky, jej potvrdením zo strany spoločnosti Nereus, spol. s r.o. a preukázaním dokladu o zaplatení poplatku objednávateľom. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ nezaplatí poplatok najneskôr 14 dní pred začiatkom príslušného turnusu LDT, prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Priebeh tábora

2. Spoločnosť Nereus, spol. s r.o. Žilina organizuje LDT pre deti vo veku od 6 do 13 rokov. Kapacita tábora je 45 detí, pričom na skupinu 8 až 10 detí pripadá 1 inštruktor.
3. Cena za jeden turnus je 84,00 EUR/osoba. Cena je stanovená ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby ako aj služby uvedené v základných informáciách. V cene je zahrnuté: programová skladba, inštruktor, poistenie, športové potreby, prenájom bazéna, prenájom telocvične, občerstvenie, diplom, fotka. V cene nie je zahrnuté organizované stravovanie).
4. Úhrada sa realizuje zaplatením plnej sumy najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora.
5. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7.30 do 8:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 16:30 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená ústne, respektíve telefonicky a to deň vopred.
6. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade a kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe v prvý deň tábora.
7. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí!
8. Účasť rodiča v rámci programu letného denného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasnosti je potrebné kontaktovať vedúceho tábora.
9. V závažnom prípade môže organizátor tábora spoločnosť Nereus, spol. s r.o. zmeniť termín, program, cenu tábora, prípadne tábor zrušiť. Ak zákonný zástupca so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť bez účtovania storno poplatkov. Už zaplatenú sumu za tábor musí organizátor vrátiť v plnej výške.
10. Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť z tábora vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca.
11. Organizátor LDT spoločnosť Nereus, spol. s r.o. je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o letnom dennom tábore.

Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

12. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do kancelárie spoločnosti Nereus, spol. s r.o.
13. V prípade úhrady pobytu a následného zrušenia účasti si organizátor vyhradzuje právo na storno poplatky:

- 14,00 EUR pri zrušení najneskôr do 7 dní pred začatím turnusu
40 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 6. až 4. dni pred začatím turnusu
60 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 3. až 1. deň pred začatím turnusu, alebo ak nenastúpi na tábor a zruší účasť ráno do 800 v deň nástupu na turnus (aj telefonicky).

Ak sa účastník z vlastnej viny nezúčastní LDT a nezruší účasť ani v deň nástupu, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.

Záverečné ustanovenia

14. Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi LDT spoločnosti Nereus, spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 8 Žilina, IČO: 36415138 súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na LDT organizovaný Nereus, spol. s r.o. a tiež fotografiíz DLT, ktorého sa jeho dieťa zúčasnilo. Nereus, spol. s r.o. je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti Nereus, spol. s r.o.

Tieto podmienky účasti platia od 01.05.2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na LDT. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po ukončení tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

15. Zákonný zástupca podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do letného denného tábora organizovaného spoločnosťou Nereus, spol. s r.o. potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito záväznými podmienkami a súhlasí s nimi.